جدید
زیر سطحی 1
خانه دفتر تلفن


یک سال قبل (Not a valid calendar for the given culture. Parameter name: value)

فعالیت های در دست اقدام:
از فعالیت عمرانی دردست اقدام شرکت می توان به اجرای عملیات فونداسیون پروژه مسکونی 52 واحدی آوین 6 واقع در اصفهان، خیابان آل بویه اشاره نمود

ارتباط با تعاونی

دفتر اصفهان
شماره تماس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
تلفکس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
دفتر شاهین شهر
شماره تماس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
تلفکس: ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
پست الکترونیکی
ایمیل : info[at]zirsathi.ir
Top
برای گفتگو کلیک نمایید